Search:
 
      Home Sunday, 26 May 2019      
 
Newsflash
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มาพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนิน งานด้านทรัพยากรมนุษย์ของคณะฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อลงข่าวประกาศรับสมัครงาน และหน่วยงานสามารถส่งข่าวประกาศรับสมัครผ่านกระบวนการพิจารณาและดำเนินการ ตามขั้นตอนของคณะฯ ต่อไป
 
Contact Us
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Print
หน่วยการเจ้าหน้าที่

Address:
ถนนพระราม 4
ปทุมวัน
กรุงเทพฯ
Country
10330

Telephone: Telephone 0-2256-4459
Fax: Fax 0-2252-4963

Information: Miscellanous info

Contact
 

Send an e-mail to this Contact:
 
Latest News
  หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย