Search:
 
      Home Tuesday, 17 October 2017      
 
Newsflash
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มาพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนิน งานด้านทรัพยากรมนุษย์ของคณะฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อลงข่าวประกาศรับสมัครงาน และหน่วยงานสามารถส่งข่าวประกาศรับสมัครผ่านกระบวนการพิจารณาและดำเนินการ ตามขั้นตอนของคณะฯ ต่อไป
 
แจ้งผู้ที่สมัครงานวุฒิปริญญาตรี/โททุกท่าน จะต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP แนบด้วยทุกครั้ง PDF Print E-mail
Written by teera   
Tuesday, 17 February 2015
แจ้งผู้ที่สมัครงานวุฒิปริญญาตรี/โททุกท่าน จะต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP แนบด้วยทุกครั้ง   รายละเอียด
Last Updated ( Tuesday, 17 February 2015 )
 
Next >
 
Who's Online
We have 5 guests online
Latest News
Popular
  หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย