Search:
 
      Home arrow Download แบบฟอร์ม arrow Download แบบฟอร์ม Tuesday, 17 October 2017      
 
Newsflash
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มาพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนิน งานด้านทรัพยากรมนุษย์ของคณะฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อลงข่าวประกาศรับสมัครงาน และหน่วยงานสามารถส่งข่าวประกาศรับสมัครผ่านกระบวนการพิจารณาและดำเนินการ ตามขั้นตอนของคณะฯ ต่อไป
 
Download แบบฟอร์ม PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 04 January 2009

............................. ....................................... ....................

แบบฟอร์มสมัครงาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
ได้ที่ http://personnel2.hrm.chula.ac.th/form/Pm11-3.pdf

แบบฟอร์มสมัครงาน พนักงานวิสามัญ
ได้ที่ http://personnel2.hrm.chula.ac.th/form1/form4.doc.pdf

หรือกรอกใบสมัครงานออนไลน์ NEW!

ได้ที่ http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/recruit/job_announce

Last Updated ( Tuesday, 17 February 2015 )
 
 
Latest News
  หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย