การสรรหาบุคลากร
Written by Administrator   
Monday, 09 August 2004
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มาพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนิน งานด้านทรัพยากรมนุษย์ของคณะฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อลงข่าวประกาศรับสมัครงาน และหน่วยงานสามารถส่งข่าวประกาศรับสมัครผ่านกระบวนการพิจารณาและดำเนินการ ตามขั้นตอนของคณะฯ ต่อไป
Last Updated ( Tuesday, 17 February 2015 )